Stadgar för Föreningen Österlen Lyser

§1.  Föreningens namn är Österlen Lyser och föreningens säte är ordförandens bostadsort.

§2.  Föreningens målsättning är att under Allhelgonahelgen lysa upp Österlen med omnejd. Syftet är att bidra till ökad gemenskap för boende på Österlen och att öka affärsverksamheten för traktens företagare samt förlänga turistsäsongen.
Föreningens styrelse och projektgrupp ska marknadsföra aktiviteter, hålla info rmationsmöten för de deltagande samt ha kontakt med media och sponsorer.

§3.  Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör 1 ordförande och minst 4 medlemmar som alla utses vid årsmötet. På ordinarie årsmöte udda år väljs ordförande samt hälften av ledamöterna för två år. På ordinarie årsmöte jämna år väljs kassör samt hälften av ledamöterna för två år. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver. Styrelsen är beslutsför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden medräknad, är närvarande.

§4.  Valberedning väljs för ett år och består av 3 personer.

§5.  Vid föreningens möten har varje medlem en röst och ordföranden har utslagsröst.

§6.  Medlem kan de bli som följer förenings stadgar och målsättning, medlemskap kan ingås under hela året. Årsavgiften erläggs första gången vid inträdet i klubben och sedan årligen. Medlem som utträder ur föreningen kan inte återfå erlagd avgift. Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om han/hon genom sitt beteende avsevärt har skadat föreningen eller om han inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i föreningens stadgar.

§7.  Ordinarie årsmöte ska hållas senast siste mars varje år. Kallelse ska skickas ut minst tre veckor före årsmötet. Motioner till årsmötet ska komma in till ordförande senast en vecka före årsmötet. Dagordningen ska innehålla följande:

1.  Godkännande av dagordningen
2.  Val av ordförande att leda årsmötet
3.  Val av sekreterare att skriva årsmötets protokoll
4.  Val av 2 justeringsmän
5.  Godkännande av årsmötets utlysande
6.  Styrelsens verksamhetsberättelse
7.  Styrelsens ekonomiska berättelse
8.  Revisorernas berättelse
9.  Ansvarsfrihet för styrelsen
10.  Val av ordförande till styrelsen
11.  Val av övriga ordinarie ledamöter till styrelsen
12.  Val av revisor och ersättaren
13.  Val av valberedning
14.  Hur stor ska medlemsavgiften vara för nästkommande år
15.  Inkomna motioner

§8.  Verksamhetsåret och räkenskapsperiod är kalenderår. Bokslutet samt nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse ska överlämnas till föreningens revisor senast tre veckor före årsmötet. Revisornska ge sitt utlåtande senast två veckor före årsmötet. Firmatecknare är ordföranden och kassör i förening. Till att sköta de löpande räkenskaperna utses kassören, kassören har rätt att ensam utanordna belopp upp till 1 000:-

§9.  För att ändring av stadgarna ska kunna genomföras krävs det majoritet för ändringen vid årsmötet och ett därpå följande styrelsemöte. I möteskallelsen ska det nämnas om ändringen av stadgarna.

§10.  För att kunna upplösa föreningen krävs det majoritet för detta på års möte och därpå följande styrelsemöte. Då föreningen upplöses går föreningens tillgångar till välgörande ändamål. I möteskallelsen ska det nämnas om syftet att upplösa föreningen.

2014 – 02 – 27