Kallelse till årsmöte för föreningen Österlen lyser

Tid: 30 mars 2020, klockan 19.00

Plats: Hotell Svea, Simrishamn

OBS! På grund av det rådande läget har styrelsen beslutat att årsmötet genomförs digitalt. Är du intresserad av att delta anmäl dig till info@osterlenlyser.se. Du får då en deltagarlänk när det är dags.

Anmälan till: info@osterlenlyser.se

OSA! Vi behöver din anmälan senast den 27 mars.

Årsmötet kommer enbart att innehålla sedvanliga årsmötesförhandlingarna enligt dagordning.

Dagordning för årsmötet

1. Godkännande av dagordningen

2. Val av ordförande att leda årsmötet

3. Val av sekreterare att skriva årsmötets protokoll

4. Val av 2 justeringsmän

5. Godkännande av årsmötets utlysande

6. Styrelsens verksamhetsberättelse

7. Styrelsens ekonomiska berättelse

8. Revisorernas berättelse

9. Ansvarsfrihet för styrelsen

10. Val av ordförande till styrelsen

11. Val av övriga ordinarie ledamöter till styrelsen

12. Val av revisor och ersättaren

13. Val av valberedning

14. Hur stor ska medlemsavgiften vara för nästkommande år

15. Styrelsearvoden för 2021

15. Inkomna motioner

16. Mötets avslutande

PS. Motioner måste vara inlämnade senast en vecka före årsmötet.

Välkommen!