Kallelse till årsmöte för föreningen Österlen lyser

Tid: Tisdag 19 mars 2024, klockan 18.00

Plats: Hannas House, Örums Stora Väg 21, Hannas

Anmälan till: info@osterlenlyser.se

En viktig fråga inför 2023 var förändringar av vår marknadsföring. Hur tycker du att det blev med kartor och program i tryckt form? Kom och lämna dina synpunkter..

OSA! Hannas House bjuder på en buffé med kaffe, te, mackor och en kaka, därför behöver vi din anmälan senast den 15 mars.

Alla är välkomna
Årsmötet är öppet för alla men vid en eventuell votering är det endast de som betalat sin medlemsavgift som har rösträtt.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dagordning för årsmötet

1. Godkännande av dagordningen

2. Val av ordförande att leda årsmötet

3. Val av sekreterare att skriva årsmötets protokoll

4. Val av 2 justeringsmän

5. Godkännande av årsmötets utlysande

6. Styrelsens verksamhetsberättelse

7. Styrelsens ekonomiska berättelse

8. Revisorernas berättelse

9. Ansvarsfrihet för styrelsen

10. Val av ordförande till styrelsen

11. Val av övriga ordinarie ledamöter till styrelsen

12. Val av revisor och ersättaren

13. Val av valberedning

14. Hur stor ska medlemsavgiften vara för nästkommande år

15. Styrelsearvoden för 2022

15. Inkomna motioner

16. Mötets avslutande

PS. Motioner måste vara inlämnade senast en vecka före årsmötet.

Välkommen!