Kallelse och dagordning Föreningen Österlen lyser

Tid: 26 mars 2018, klockan 19.00

Plats: En Gaffel Kort, Puben en trappa ner, i Simrishamn

Förutom de sedvanliga årsmötesförhandlingarna kommer också Årets Ljusby 2018 och de vinnande bidragen i fototävlingen att presenteras.

Vi bjuder på något litet att äta. Dryck köper var och en själv en trappa upp.
Anmäl dig till info@osterlenlyser.se senast den 20 mars.

Dagordning för årsmötets

 1. Godkännande av dagordningen
 2. Val av ordförande att leda årsmötet
 3. Val av sekreterare att skriva årsmötets protokoll
 4. Val av 2 justeringsmän
 5. Godkännande av årsmötets utlysande
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Styrelsens ekonomiska berättelse
 8. Revisorernas berättelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av ordförande till styrelsen
 11. Val av övriga ordinarie ledamöter till styrelsen
 12. Val av revisor och ersättaren
 13. Val av valberedning
 14. Hur stor ska medlemsavgiften vara för nästkommande år
 15. Styrelsearvoden för 2018 och nästkommande år
 16. Inkomna motioner
 17. Mötets avslutande

Välkomna!