Kallelse till årsmöte för föreningen Österlen lyser

Tid: 21 mars 2021, klockan 19.00

Plats: Hotell Svea, Simrishamn

Anmälan till: info@osterlenlyser.se

Efter två år med digitala möten är det äntligen dags att träffas på riktigt. Förutom att vi går igenom hur det gick med Österlen lyser 2021 så blir det naturligtvis sedvanliga årsmötesförhandlingar.

OSA! Vi bjuder på kaffe och smörgås, och därför behöver vi din anmälan senast den 17 mars.

OBS! Till medlemmar
Vi kommer också i dagarna att skicka ut fakturor på medlemsavgiften för 2022 till er som är medlemmar. Vill du ändra någonting innan vi fakturerar, eller om du inte längre vill vara medlem, så ber vi dig meddela oss skyndsamt på info@osterlenlyser.se

Dagordning för årsmötet

1. Godkännande av dagordningen

2. Val av ordförande att leda årsmötet

3. Val av sekreterare att skriva årsmötets protokoll

4. Val av 2 justeringsmän

5. Godkännande av årsmötets utlysande

6. Styrelsens verksamhetsberättelse

7. Styrelsens ekonomiska berättelse

8. Revisorernas berättelse

9. Ansvarsfrihet för styrelsen

10. Val av ordförande till styrelsen

11. Val av övriga ordinarie ledamöter till styrelsen

12. Val av revisor och ersättaren

13. Val av valberedning

14. Hur stor ska medlemsavgiften vara för nästkommande år

15. Styrelsearvoden för 2022

15. Inkomna motioner

16. Mötets avslutande

PS. Motioner måste vara inlämnade senast en vecka före årsmötet.

Välkommen!